Category shabbat

The crime and forgiveness

Thoughts on parashat Tazria.

The quality of our life, in all its dimensions – material, social, psychological and spiritual, is dependent on our morality, our culture and how we relate to each other on a daily basis. We can make our life heaven and we can make it hell – it is  in our hands. As the famous Continue Reading

Zbrodnia i przebaczenie

Refleksja nad paraszą Tazrija.

Jakość naszego życia, we wszystkich jego wymiarach – materialnym, społecznym, psychologicznym i duchowym – jest w dużej mierze zależna od naszej moralności, kultury i po prostu od tego, jak odnosimy się do siebie na co dzień. Możemy uczynić nasze życie niebem albo Continue Reading

Things we deserved and things we didn’t deserve.

Thoughts on parashat Shemini.

Does everything (bad) that happens to us happen for a reason? If so, where should we look for answers? In theology, science or our moral conduct as individuals or groups? The Torah portion for this week brings up this topic. On the eighth day, following the seven days of their inauguration, Continue Reading

Rzeczy, na które zasłużyliśmy i te, na które nie zasłużyliśmy.

Refleksja nad paraszą Szemini.

Czy wszystko (złe), co nam się przytrafia, wydarza się z jakiegoś powodu? Jeśli tak, to gdzie szukać odpowiedzi? W teologii, nauce czy w naszym postępowaniu moralnym jako jednostek lub grup? Porcja Tory na ten tydzień porusza ten temat: ósmego dnia, po siedmiu dniach Continue Reading

A few words on forgiveness.

Thoughts on parashat Vayikra. 

There is a common view that forgiveness in Judaism is conditional and that there is no forgiveness without repairing the damage done by a wrongdoer. Broadly speaking this view is true, however there are some important nuances here. In the Tanakh forgiveness, as such, is inextricably tied Continue Reading

Kilka słów o przebaczeniu

Refleksja nad paraszą Wajikra.

Istnieje dość powszechny pogląd, że przebaczenie w judaizmie jest warunkowe i że nie ma przebaczenia bez naprawienia szkód wyrządzonych przez złoczyńcę. Ogólnie rzecz biorąc, pogląd ten jest prawdziwy, jednak jest tu kilka ważnych niuansów. W Tanachu przebaczenie jako takie Continue Reading

Defending our values requires sacrifices

Thoughts on parashat Vayakhel. 

Our Torah portion for this week is among those that deal with the building of the Mishkan / Tabernacle. At the very beginning of our parasha Moses speaks to the Israelites about the necessary contributions they need to make in order to build the House in which God Himself resides:

Continue Reading

Obrona naszych wartości wymaga ofiar

Refleksja nad paraszą Wajakhel. 

Porcja Tory na ten tydzień jest jedną z tych, które omawiają budowę Miszkanu / Przybytku. Na samym początku naszej paraszy Mojżesz informuje Izraelitów o konieczności datków i innego rodzaju wkładu, jaki muszą oni wnieść, aby zbudować Dom, w którym zamieszkuje sam Bóg:

Continue Reading

Direct communication with the Eternal

Thoughts on parashat Tetzaveh.

To do the right thing is different from calling for or justifying doing the right thing. Practically speaking, these two do not always go together. Similarly, doing wrong/bad is different than trying to whitewash or justify the wrong/bad. Justified good is not particularly more good than Continue Reading

Bezpośrednia komunikacja z Wiekuistym

Refleksja nad paraszą Tecawe.

Czynienie rzeczy właściwych różni się od wzywania do lub usprawiedliwiania robienia właściwych rzeczy. Praktycznie rzecz biorąc, te dwie rzeczy nie zawsze idą w parze. Usprawiedliwione dobro nie jest bardziej dobre niż samo dobro, chociaż usprawiedliwienia mogą utrwalać więcej Continue Reading