Take matters into your own hands

Thoughts on Parashat Vayeshev

And Tamar was told, “Your father-in-law is coming up to Timnah for the sheepshearing.” So she took off her widow’s garb, covered her face with a veil, and, wrapping herself up, sat down at the entrance to Enaim, which is on the road to Timnah; for she Continue Reading

Weź sprawy w swoje ręce

Refleksja nad paraszą Wajeszew. 

A gdy powiedziano Tamar: «Teść twój idzie do Timny, aby strzyc swe owce», zdjęła z siebie szaty wdowie i otuliwszy się szczelnie zasłoną usiadła przy bramie miasta Enaim, które leżało przy drodze do Timny. Wiedziała bowiem, że choć Szela Continue Reading

Don’t worry, nothing is really happening

Thoughts on parashat Vayishlach.

Worry is psychologically consuming. Fear of the unknown may lead us to many irrational actions and reactions, some of which may hurt us or keep us in a mindset that limits us emotionally and intellectually, not allowing us to function normally and efficiently.

In this week’s parsha Continue Reading

Nie martw się, nic tak naprawdę się nie dzieje

Refleksja nad paraszą Wajiszlach.

Zamartwianie się pochłania dużo sił psychicznych. Strach przed nieznanym może prowadzić nas do wielu irracjonalnych działań i reakcji; niektóre z nich mogą skrzywdzić nas samych albo podtrzymać w nas nastawienie, które ogranicza nas emocjonalnie i intelektualnie, nie pozwalając Continue Reading

The Ladder of History

Thoughts on Parashat Vayetze. 

We live in a world that is so deeply divided ideologically that it is commonplace to rationalize the concept that people live in different, parallel realities. We see ideas of tolerance and pluralism, that were born from the Enlightenment, proliferated during the last 20 years – Continue Reading

Drabina historii

Refleksja nad paraszą Wajece.  

Żyjemy w świecie tak podzielonym ideologicznie, że codziennością stało się racjonalizowanie koncepcji, iż ludzie żyją w różnych, równoległych rzeczywistościach. Widzimy, że idee tolerancji Continue Reading

When something goes wrong, you may have to do the “wrong” thing

Thoughts on parashat Toledot. 

The main theme for this week’s Torah portion is the struggle between Isaac’s two sons, Jacob and Esau. The struggle between them begins already in the womb: Jacob, still unborn, tries to pull Esau back into his mother’s womb.

But the children Continue Reading

Kiedy coś pójdzie nie tak, możesz być zmuszony zrobić coś “nie tak”

Refleksja nad paraszą Toledot. 

Głównym motywem czytanej w tym tygodniu porcji Tory jest konflikt pomiędzy dwoma synami Izaaka, Jakubem i Ezawem. Spór pomiędzy nimi zaczyna się już w łonie matki: Jakub, jeszcze nienarodzony, próbuje wciągnąć Ezawa z powrotem do łona matki. 

A Continue Reading

Age gracefully, time is on your side

Thoughts on parashat Chayei Sarah.

What is time? Time is a measure of the variability of all things. Although this definition may not be sufficient, for example, in astrophysics, it is completely sufficient for our human, earthly perspective and living experience. 

Life is reborn in cycles. Our imagination, dominated Continue Reading

Starzej się z wdziękiem, czas jest po twojej stronie.

Refleksja nad paraszą Chaje Sara.

Czym jest czas? Czas jest miarą zmienności wszystkich rzeczy. Choć ta definicja może być niewystarczająca na przykład w astrofizyce, to jest ona zupełnie wystarczająca dla naszej ludzkiej, ziemskiej perspektywy i doświadczeń życiowych. 

Życie odradza się w cyklach. Nasza Continue Reading