Fulfilment of God’s promise is accompanied by… laughter.

Thoughts on parashat Lech Lecha.

There are days when we completely lose our energy to live, when we feel unhappy and a voice inside us tells us that nothing can be done about it so do nothing. Some people simply accept this voice and for others this can be a harbinger of impending depression. There are also those among Continue Reading

Spełnianiu Bożej obietnicy towarzyszy… śmiech.

Refleksja nad paraszą Lech Lecha. 

Są dni, kiedy całkowicie tracimy energię do życia, kiedy czujemy się nieszczęśliwi i głos wewnątrz nas mówi nam, że nie da się z tym nic zrobić, więc nie warto podejmować żadnych działań. Niektórzy po prostu akceptują ten głos, zaś dla innych bywa to zwiastun Continue Reading

What to do to live happily ever after

Thoughts on parashat Noach.  

The fear of the LORD prolongs life, While the years of the wicked will be shortened. 

Proverbs 10:27

Immortality is an eternal human longing and its motif is interlaced throughout all religions and cultures of the world, including secular culture. We see this theme everywhere. Literature, Continue Reading

Co robić, aby żyć długo i szczęśliwie

Refleksja nad paraszą Noah.  

Bojaźń Wiekuistego przedłuża życie, lecz lata bezbożnego skracają się.

Prz 10, 27

Nieśmiertelność jest odwiecznym ludzkim pragnieniem, a motyw ten przenika  wszystkie religie i kultury na świecie, łącznie z kulturą świecką. Motyw ten dostrzegamy wszędzie. Zarówno literatura, Continue Reading

Technology and upbringing

Thoughts on parashat Bereshit. 

God made a world that is good but unfinished. He left his work to be completed by us people, or rather to be constantly completed in the context of changes taking place in the world. There are basically two ways of creating / changing / completing the world around us within our human Continue Reading

Technologia i wychowanie

Refleksja nad paraszą Bereszit.

Bóg stworzył świat, który jest dobry, lecz niedokończony. Zostawił swoje dzieło do dokończenia nam ludziom lub raczej do ciągłego jego dokańczania w kontekście zmian, które w świecie zachodzą. W zasięgu naszych ludzkich możliwości leżą zasadniczo dwa sposoby stwarzania Continue Reading

On the role of holiness in our life

Thoughts on Parashat Haazinu.

I was born and raised in a secular family where certain wisdom and values ​​were instilled in me from early childhood. Among them were values such as education (which is generally considered a carrier of all values), truthfulness, diligence, ambition, being compassionate, sensitiveness Continue Reading

O roli świętości w naszym życiu

Refleksja nad paraszą Haazinu.

Urodziłem się i wychowałem w świeckiej rodzinie, gdzie od dziecka wpajano mi pewne życiowe mądrości oraz wiedzę o wartościach, czyli rzeczach, które są cenne. Wśród nich były takie jak edukacja (czyli generalnie nośnik wszelkich wartości), prawdomówność, pracowitość, Continue Reading

White lies as a sin of omission

 Reflections on Yom Kippur 5782.

The time of Yom Kippur is the time of our confession. We confess our sins together before God as a whole community, because they are not only “our private affairs”, if only because the effects of our offenses are often felt by other people. As Jews, we have also been – Continue Reading

Białe kłamstwa jako grzech zaniechania

Refleksje na Jom Kipur 5782

Czas Jom kippur to czas naszej spowiedzi. Nasze grzechy wyznajemy przed Bogiem wspólnie, jako cała społeczność, bowiem nie są one wyłącznie “naszymi prywatnymi sprawami”, choćby dlatego, że skutki naszych przewinień są często odczuwalne przez innych ludzi. Jako Żydzi Continue Reading