Judaism and pronatalism

Thoughts on parashat Vayera. 

A lot of our political and cultural debate today pertains to societal norms. However, I believe that, in our times, there is a common confusion about the nature and purpose of societal norms. Therefore, I need to make some statements that sound quite obvious for many of us: the societal Continue Reading

Judaizm i pronatalizm

Refleksja nad paraszą Wajera. 

Duża część naszej obecnej debaty politycznej i kulturowej dotyczy norm społecznych. Jednak sądzę że, w naszych czasach, zachodzą częste nieporozumienia w kwestii natury i celu norm społecznych. Dlatego muszę stwierdzić kilka rzeczy, Continue Reading

God’s faith in humanity.

Thoughts on parashat Lech Lecha.

Have faith in humanity! – some people say. Humanity is the cancer of planet earth – say some others. Obviously the people from the second group don’t literally mean that when they say it, it’s just hyperbolic, right? Anyway, without a little faith in humanity Continue Reading

Boska wiara w ludzkość.

Refleksja nad paraszą Lech Lecha. 

Miej wiarę w ludzkość! – mówią niektórzy. Ludzkość jest rakiem planety Ziemi – mówią inni. Oczywiście ludzie z drugiej grupy nie mają na myśli dosłownie tego, co mówią, kiedy to mówią, jest to po prostu hiperbola, prawda? Tak czy inaczej, bez odrobiny wiary Continue Reading

The climate change that caused the flood

Thoughts on parashat Noach.

The story contained in our Torah portion for this week can be seen as a metaphor of a great catastrophe in which species were decimated or doomed to total extinction… Only a few of them were to survive, a few individuals of each gender, in order to reproduce and prevent the animal life Continue Reading

Zmiana klimatu, która sprowadziła potop

Refleksja nad paraszą Noach. 

Historię zawartą w porcji Tory na ten tydzień można odczytywać metaforycznie, jako jeden z obrazów wielkiej katastrofy, w której to wszystkie żyjące gatunki zostały zdziesiątkowane lub skazane na całkowite wyginięcie… Tylko nieliczne indywidua miały przetrwać, po kilka Continue Reading

Prayer as a decision making tool

Thoughts on parashat Nitzavim.

Prayer. Why do we pray? When do we pray? What do we expect from prayer? What’s the meaning or function of prayer today? What are the good things that come from the experience of prayer?

These are all important questions for religious people and have many answers. But before trying to Continue Reading

Modlitwa jako narzędzie podejmowania decyzji

Refleksja nad  paraszą Nicawim.

Modlitwa. Dlaczego się modlimy? Kiedy się modlimy? Czego oczekujemy od modlitwy? Jakie jest dzisiejsze znaczenie czy też funkcja modlitwy? Co dobrego płynie z doświadczenia modlitwy? 

Są to wszystko ważne pytania dla ludzi religijnych i istnieje na nie wiele odpowiedzi. Ale zanim Continue Reading

Politics and truth

Thoughts on parashat Shoftim. 

You shall appoint magistrates and officials for your tribes, in all the settlements that your God יהוה is giving you, and they shall govern the people with due justice. (Deuteronomy 16:18, the first verse of parashat Shoftim)

There are three classical theories of truth that also define Continue Reading

Polityka oraz prawda

Refleksja nad paraszą Szoftim

Sędziów i urzędników ustanowisz sobie we wszystkich bramach twoich, które Wiekuisty, Bóg twój, da tobie w pokoleniach twoich, aby sądzili lud sądem sprawiedliwym. (Pwt 16:18, pierwszy werset paraszy Szoftim).

Istnieją trzy klasyczne teorie prawdy, definiujące zarazem czym jest Continue Reading