Category shabbat

The enslaving power of habit and comfort

Thoughts on parashat Beshalach.

Tyranny never gives up on its own. With a very few historical exceptions, it has never subsided until it was completely defeated. And there are typically no polite, peaceful, democratic methods to unseat the tyrant. It has to be done in a radical way. 

This is one of the lessons from Continue Reading

Zniewalająca potęga nawyku i komfortu

Refleksja nad paraszą Beszalach. 

Tyrania nigdy nie poddaje się sama z siebie. Z bardzo nielicznymi wyjątkami nigdy w historii nie ustąpiła, zanim nie została całkowicie pokonana. I zwykle nie ma grzecznych, pokojowych, demokratycznych metod, aby odsunąć tyrana od władzy. Trzeba to zrobić przy pomocy radykalnych środków.   

Continue Reading

Ritual memory – the beauty of Judaism

Thoughts on parashat Bo.

I have always been struck how Judaism is a study in discipline, at the root, a lesson on how to live one’s life. The Torah is rich with life lessons interwoven in stories, practices, repetition and rhetoric. Perhaps the most telling example of this is the practice of Pesach. In parashat Continue Reading

Pamięć rytualna – piękno judaizmu

Refleksja nad paraszą Bo.

Zawsze uderzał mnie fakt, że u swych podstaw judaizm jest nauką dyscypliny, lekcją uczącą nas, jak przeżyć nasze życie. Tora obfituje w lekcje życiowe wplecione w opowieści, praktyki, powtórzenia i retorykę. Być może najbardziej wymownym tego przykładem są praktyki związane Continue Reading

The duty of Shabbat

Thoughts on parashat Vaera

This week’s Torah portion tells the story of 7 out of 10 Egyptian plagues. In our parasha, God explains why He “has hardened the Pharaoh’s heart”, i.e. He’s made him indifferent to the plight of the oppressed in Egypt, including the Israelites. This paradoxical situation is Continue Reading

Obowiązek szabatu

Refleksja nad paraszą Waera

Porcja Tory na ten tydzień opowiada historię 7 spośród 10 plag egipskich. W naszej paraszy Bóg także wyjaśnia dlaczego “uczynił twardym serce faraona” tzn. nieczułym na los uciskanych w Egipcie, w tym Izraelitów. Ta paradoksalna sytuacja ma następujące cele:

Ja zaś uczynię nieustępliwym Continue Reading

Israel as the Burning Bush

Thoughts on Parashat Shemot.  

The LORD said to Moses in Midian, “Go back to Egypt, for all the men who sought to kill you are dead.” (Exodus 4:19) 

Such good news is conveyed by God to Moses in this week’s Torah portion. Of course this is not the beginning of this story, so let’s remind ourselves what happened Continue Reading

Izrael jako gorejący krzew

Refleksja nad paraszą Szemot. 

I rzekł Wiekuisty do Mojżesza w Midjan: Idź, wróć do Micraim (Egiptu), gdyż pomarli wszyscy ludzie, czyhający na życie twoje. (Exodus 4:19, tłum. I. Cylkow) 

Takie to dobre wieści przekazuje Bóg Mojżeszowi w porcji Tory na ten tydzień. Nie jest to oczywiście początek Continue Reading

Truth vs Peace

Thoughts on parashat Vayehi. 

“No one is more hated than he who speaks the truth”, said Plato. “Cherish those who seek the truth but beware of those who find it”, said Voltaire. “The truth is, everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for”, said Bob Marley. 

Is telling Continue Reading

Prawda vs pokój

Refleksja nad paraszą Wajechi. 

„Nikt nie jest bardziej znienawidzony niż ten, kto mówi prawdę”, mawiał Platon. „Szanujcie tych, którzy szukają prawdy, ale strzeżcie się tych, którzy ją znajdą” – mawiał Voltaire. „Prawda jest taka, że każdy cię skrzywdzi. Po prostu trzeba znaleźć Continue Reading