Page 2 of 14

To love is to see potential

Thoughts on Parashat Vayelech.

Therefore, write down this poem and teach it to the people of Israel; put it in their mouths, in order that this poem may be My witness against the people of Israel. When I bring them into the land flowing with milk and honey that I promised on oath to their Continue Reading

Kochać znaczy widzieć potencjał

Refleksja nad paraszą Wajelech

Zapiszcie teraz sobie ten oto hymn. Naucz go Izraelitów, włóż im go w usta, aby pieśń ta była dla Mnie świadkiem przeciwko synom Izraela. Gdy zaprowadzę ich do ziemi, którą poprzysiągłem ich przodkom, Continue Reading

The importance of what is temporary

Reflections on Rosh Hashanah 5782

The two Torah portions we read on Rosh Hashanah contain two stories: the story of Yitzhak’s birth and the Biding of Yitzchak story, known as Akeda. The latter has become extremely popular and Continue Reading

Znaczenie tego, co tymczasowe

Refleksja na Rosz Haszana 5782

Dwie porcje Tory, które czytamy w Rosz Haszana zawierają dwie historie: historię narodzin Icchaka oraz historię związania Icchaka (Akeda). Szczególnie druga z nich stała się niezwykle popularna i szeroko komentowana przez całe generacje komentatorów, pisarzy, filozofów, myślicieli Continue Reading

Open your heart to receive blessing

Thoughts on parashat Nitzavim.

Human beings are religious beings. This means we have a natural tendency to develop religion or something that metaphysically deals with the problematic mystery of human  existence. Every time human beings want to get rid of religion something else fills this gap and becomes a new religion. Continue Reading

Otwórz swoje serce, żeby otrzymać błogosławieństwo

Refleksja nad paraszą Nicawim

Ludzie są istotami religijnymi. Oznacza to, że mamy naturalną skłonność do tworzenia religii albo czegoś, co zajmuje się od strony metafizycznej  problematyczną tajemnicą ludzkiej egzystencji. Za każdym razem, kiedy ludzie chcą się pozbyć religii, coś innego wypełnia tę Continue Reading

Gratitude as a Jewish value

Thoughts on parashat Ki Tavo.

What are the Jewish values? Typically, when this question is raised, the following values are mentioned: devotion to live in community (Israel), education (Torah), governance of life by law (halacha), truthfulness and trustworthiness (emunah), justice and righteousness (tzedek), kindness Continue Reading

Wdzięczność jako wartość żydowska

Refleksja nad paraszą Ki Tawo

Czym są wartości żydowskie? W odpowiedzi na to pytanie wymienia się zazwyczaj następujące spośród nich: oddanie się życiu we wspólnocie (Izrael), wykształcenie (Tora), praworządność życia (halacha), prawdomówność i wiarygodność (emuna), sprawiedliwość i prawość Continue Reading

Between collectivism and individualism

Thoughts on parashat Ki Teitzei.

I visited Poland over the last few weeks to perform my dad’s funeral and to help my mother to find herself living in new circumstances, without him. Not having a car throughout most of my four weeks’ trip I was dependent on public transportation. One day I got on the bus in Przemyśl Continue Reading

Między kolektywizmem a indywidualizmem

Refleksja nad paraszą Ki Teicei. 

Ostatnich kilka tygodni spędziłem w Polsce. Musiałem wyjechać aby poprowadzić pogrzeb taty i pomóc mamie odnaleźć się w nowych warunkach, bez niego. Nie mając samochodu przez większość mojej czterotygodniowej podróży, byłem uzależniony od transportu publicznego. Pewnego Continue Reading