Page 2 of 21

Faith as a remedy against the obsession of control

Thoughts on Parashat Va’etchanan. 

What are mitzvot/commandments? The word commandment has many synonyms, such as command, recommendation, indication, regulation, guideline, order, norm, imperative, rule, instruction, directive… Using these synonyms, we can say that commandments are certain directives that Continue Reading

Wiara jako remedium przeciw obsesji kontroli.

Refleksja nad paraszą Waetchanan. 

Czym są micwot/przykazania? Słowo przykazanie ma wiele synonimów takich jak polecenie, zalecenie, wskazanie, zarządzenie, wytyczna, rozkaz, nakaz, norma, imperatyw, nakaz, komenda, zasada, prawidło, pouczenie, dyrektywa… Continue Reading

How freedom can contribute to infirmity.

Thoughts on parashat D’varim. 

One of the oldest philosophical problems is the dispute over the so-called human nature. The notion of nature within this context is synonymous with the notion of essence (vis-à-vis the concept of Continue Reading

Jak wolność może przyczynić się do niemocy.

Refleksja nad paraszą Dwarim. 

Jednym z najstarszych filozoficznych zagadnień jest spór o tzw. naturę ludzką. Pojęcie natury w tym zagadnieniu jest synonimiczne z pojęciem esencji (vis-à-vis konceptu esencji Continue Reading

The thirst for justice that blinds

Thoughts on parashat Masei. 

Masei (“Travels”), typically read together with the preceding parasha ‘Matot’, is the final Torah portion in the Book of Numbers. It opens with a recollection of the places where the Israelites encamped in the desert; later God commands the Israelites to abide by the laws of the Continue Reading

Pragnienie sprawiedliwości, które oślepia

Refleksja nad paraszą Masei

Masei („Podróże”), czytana zazwyczaj razem z poprzednią paraszą Matot, to ostatnia porcja Tory w Księdze Liczb. Rozpoczyna się wspomnieniem miejsc, w których Izraelici obozowali na pustyni; Bóg nakazuje Izraelitom przestrzeganie praw Tory wobec zdobycia Ziemi obiecanej oraz zniszczenie Continue Reading

Not in an earthquake you will find Me but in a soft, murmuring sound.

Thoughts on parashat Pinchas. 

How should we deal with evil? Should we fight back, respond with a poker face or should we demonstrate proper behavior and do the evildoer a good deed in hopes that he will become aware of the wickedness of his behavior and will return to the right path? The answers to these questions Continue Reading

Nie w trzęsieniu ziemi znajdziesz Mnie, ale w cichym, mruczącym dźwięku.

Refleksja nad paraszą Pinchas.

Jak należy postępować w obliczu zła? Czy powinniśmy żarliwie wobec niego oponować? Zachować pokerową twarz? A może odpowiedzieć wykazując się właściwym zachowaniem, etycznym zachowaniem i zrobić dla złoczyńcy dobry uczynek w nadziei, że uświadomi sobie niegodziwość Continue Reading

How now Red Cow?

Thoughts on parashat Chukat. 

“The limits of my language mean the limits of my world,” said Ludwig Wittgenstein, an Austrian-British philosopher of Jewish origin. Very true: it is often the case that we cannot truly understand a phenomenon until we have a linguistic representation. Continue Reading

O co im chodzi z tą czerwoną krową?

Refleksja nad paraszą Chukat.

„Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata” – pisał Ludwig Wittgenstein, austriacko-brytyjski filozof żydowskiego pochodzenia. Jest to jak najbardziej trafna konstatacja: bardzo często nie potrafimy zrozumieć jakiegoś zjawiska ponieważ nie posiadamy ku temu odpowiedniego języka. Continue Reading