Page 2 of 16

The “death” of Joseph

Thoughts on parashat Vayigash. 

Since the early 1900’s average life expectancy has been constantly growing, particularly in the Western World, but not exclusively. The average life expectancy in the US today is 78,9 years, compared to 47 in the year 1900. Today, life expectancy increase is a world-wide phenomenon, Continue Reading

“Śmierć” Józefa

Refleksja nad paraszą Wajigasz. 

Od początku XX wieku średnia przewidywana długość życia nieustannie rosła, zwłaszcza na Zachodzie, ale nie tylko tam. Obecna średnia przewidywalna długość życia w USA to 78,9 lat, w porównaniu do 47 w roku 1900. Dzisiaj wzrost przewidywalnej długości życia to zjawisko Continue Reading

Whom should you trust?

Thoughts on Parashat Miketz. 

How should we live? On what basis should we make life choices? Should we trust God, ourselves, or maybe other people, for example those from the government? Or maybe we should trust only some people, or for example experts and science and technology?  

Of course we can find answers to Continue Reading

Komu powinieneś ufać?

Refleksja nad paraszą Mikec. 

Jak żyć? Na jakiej podstawie dokonywać życiowych wyborów? Ufać Bogu, sobie, czy też innym ludziom, np. tym co zasiadają w rządzie? A może ufać wyłącznie niektórym ludziom, albo np. ekspertom oraz nauce i technologii? 

Odpowiedzi na te pytania można oczywiście znaleźć Continue Reading

Take matters into your own hands

Thoughts on Parashat Vayeshev

And Tamar was told, “Your father-in-law is coming up to Timnah for the sheepshearing.” So she took off her widow’s garb, covered her face with a veil, and, wrapping herself up, sat down at the entrance to Enaim, which is on the road to Timnah; for she Continue Reading

Weź sprawy w swoje ręce

Refleksja nad paraszą Wajeszew. 

A gdy powiedziano Tamar: «Teść twój idzie do Timny, aby strzyc swe owce», zdjęła z siebie szaty wdowie i otuliwszy się szczelnie zasłoną usiadła przy bramie miasta Enaim, które leżało przy drodze do Timny. Wiedziała bowiem, że choć Szela Continue Reading

Don’t worry, nothing is really happening

Thoughts on parashat Vayishlach.

Worry is psychologically consuming. Fear of the unknown may lead us to many irrational actions and reactions, some of which may hurt us or keep us in a mindset that limits us emotionally and intellectually, not allowing us to function normally and efficiently.

In this week’s parsha Continue Reading

Nie martw się, nic tak naprawdę się nie dzieje

Refleksja nad paraszą Wajiszlach.

Zamartwianie się pochłania dużo sił psychicznych. Strach przed nieznanym może prowadzić nas do wielu irracjonalnych działań i reakcji; niektóre z nich mogą skrzywdzić nas samych albo podtrzymać w nas nastawienie, które ogranicza nas emocjonalnie i intelektualnie, nie pozwalając Continue Reading

The Ladder of History

Thoughts on Parashat Vayetze. 

We live in a world that is so deeply divided ideologically that it is commonplace to rationalize the concept that people live in different, parallel realities. We see ideas of tolerance and pluralism, that were born from the Enlightenment, proliferated during the last 20 years – Continue Reading

Drabina historii

Refleksja nad paraszą Wajece.  

Żyjemy w świecie tak podzielonym ideologicznie, że codziennością stało się racjonalizowanie koncepcji, iż ludzie żyją w różnych, równoległych rzeczywistościach. Widzimy, że idee tolerancji Continue Reading