Page 2 of 19

Be careful what you wish for, it might come true

Thoughts on parashat Shelach.

Our Torah portion for this week tells us a story of 12 spies sent by Moses to investigate the Promised land before conquering it. They return forty days later, carrying a huge cluster of grapes, a pomegranate and a fig, to report on a lush and bountiful land. But ten of the spies warn that Continue Reading

Uważaj, czego sobie życzysz, bo może się spełnić.

Refleksja nad paraszą Szelach.

Nasza porcja Tory na ten tydzień opowiada nam historię 12 zwiadowców wysłanych przez Mojżesza, aby zbadać Ziemię Obiecaną przed jej podbiciem. Wrócili czterdzieści dni później, niosąc ogromną kiść winogron, granaty i figi, aby donieść o bujnej i urodzajnej ziemi. Ale Continue Reading

Catching eternity: a few words on Divine revelation. 

Thoughts on parashat Beha’alotcha.  

As the old joke goes, “Ask two Jews, you will get three opinions!”. Indeed, Judaism is a religion of intellectual pluralism and it itself resists monolithic interpretations in almost any area of human life and spirituality. Our religion Continue Reading

Chwytając wieczność – kilka słów o Boskim objawieniu.

Refleksja nad paraszą Beha’alotcha.

Jak mówi stary dowcip: „Zapytaj dwóch Żydów, a usłyszysz trzy opinie!”. W istocie, judaizm jest religią pluralizmu intelektualnego i sam w sobie opiera się monolitycznym interpretacjom w niemal każdej dziedzinie ludzkiego życia oraz duchowości. Nasza religia jest Continue Reading

Judaism and booze

Thoughts on parashat Nasso.

One of the fundamental philosophical and at the same time practical problems underlying all religions is how to control things that are beyond our control. Therefore, throughout history intoxicants received religious, and often legal attention. One of Continue Reading

Judaizm i alkohol

Refleksja nad paraszą Naso.

Jednym z podstawowych problemów filozoficznych, a jednocześnie praktycznych leżących u podstaw wszystkich religii, jest kontrolowanie rzeczy, na które nie mamy wpływu. Dlatego też na przestrzeni dziejów środki odurzające często stawały się przedmiotem rozważań religijnych, Continue Reading

To do God’s work before He does it

Thoughts on parashat Bemidbar. 

Life sometimes puts us in difficult and complicated situations, in which we say to ourselves “it will be ok”, and then it turns out that what we feared the most becomes reality. It also happens that we are filled with enormous optimism in these difficult situations, which Continue Reading

Wykonać Boską pracę zanim On ją wykona

Refleksja nad paraszą Bemidbar

Życie stawia nas czasem w trudnych i skomplikowanych sytuacjach, w których mówimy do siebie “jakoś to będzie”, po czym okazuje się, że rzeczywistością staje się to, czego najbardziej się obawialiśmy. Czasem jest też tak, że jesteśmy w tych trudnych przepełnieni optymizmem, Continue Reading

Justice as a collective venture

Thoughts on parashat Bechukotai.

Our Torah portion for this week is called Bechukotai, which can be translated as “in my laws”. It starts with אם־בחקתי תלכו (im bechukotai telechu Continue Reading

Sprawiedliwość jako przedsięwzięcie wspólnotowe

Refleksja nad paraszą Bechukotai.

Porcja Tory na ten tydzień nosi nazwę Bechukotai, co można przetłumaczyć jako „w moich prawach”. Zaczyna się od אם־בחקתי תלכו (im bechukotai telechu – dosł. „jeśli będziesz kroczył w moich prawach” Continue Reading