Page 3 of 20

Judaism and booze

Thoughts on parashat Nasso.

One of the fundamental philosophical and at the same time practical problems underlying all religions is how to control things that are beyond our control. Therefore, throughout history intoxicants received religious, and often legal attention. One of Continue Reading

Judaizm i alkohol

Refleksja nad paraszą Naso.

Jednym z podstawowych problemów filozoficznych, a jednocześnie praktycznych leżących u podstaw wszystkich religii, jest kontrolowanie rzeczy, na które nie mamy wpływu. Dlatego też na przestrzeni dziejów środki odurzające często stawały się przedmiotem rozważań religijnych, Continue Reading

To do God’s work before He does it

Thoughts on parashat Bemidbar. 

Life sometimes puts us in difficult and complicated situations, in which we say to ourselves “it will be ok”, and then it turns out that what we feared the most becomes reality. It also happens that we are filled with enormous optimism in these difficult situations, which Continue Reading

Wykonać Boską pracę zanim On ją wykona

Refleksja nad paraszą Bemidbar

Życie stawia nas czasem w trudnych i skomplikowanych sytuacjach, w których mówimy do siebie “jakoś to będzie”, po czym okazuje się, że rzeczywistością staje się to, czego najbardziej się obawialiśmy. Czasem jest też tak, że jesteśmy w tych trudnych przepełnieni optymizmem, Continue Reading

Justice as a collective venture

Thoughts on parashat Bechukotai.

Our Torah portion for this week is called Bechukotai, which can be translated as “in my laws”. It starts with אם־בחקתי תלכו (im bechukotai telechu Continue Reading

Sprawiedliwość jako przedsięwzięcie wspólnotowe

Refleksja nad paraszą Bechukotai.

Porcja Tory na ten tydzień nosi nazwę Bechukotai, co można przetłumaczyć jako „w moich prawach”. Zaczyna się od אם־בחקתי תלכו (im bechukotai telechu – dosł. „jeśli będziesz kroczył w moich prawach” Continue Reading

To threaten the Heavens

Thoughts on parashat Emor.

Another year goes by and we have parashat Emor again. At the end of this Torah portion we find the following story:

There came out among the Israelites a man whose mother was Israelite and whose father was Egyptian. And a fight broke out in the camp between that Continue Reading

Wygrażać Niebiosom

Refleksja nad paraszą Emor. 

Mija kolejny rok i znów mamy paraszę Emor. Pod koniec owej porcji Tory znajdujemy taką oto historię: 

Między Izraelitami znajdował się syn pewnej Izraelitki i Egipcjanina. Syn Izraelitki pokłócił się z pewnym Izraelitą w obozie. Syn Izraelitki zbluźnił Continue Reading

You shall be holy!

Thoughts on parashat Kedoshim.

Kedoshim tihiyu – You shall be holy (Leviticus 19:2) – thus begins parashat Kedoshim. What does it mean to be holy in Judaism? It means ve’yareta me’Elochecha Continue Reading

Świętymi bądźcie!

Refleksja nad paraszą Kedoshim.

Kedoszim tihju – Świętymi bądźcie! (Kapłańska 19:2) – tak zaczyna się parasza Kedoszim. Co to znaczy być świętym w judaizmie? Znaczy to: ve’jareta me’Elochecha – obawiać się Boga (Kapłańska 19:14). Continue Reading