Page 5 of 18

Kiedy coś pójdzie nie tak, możesz być zmuszony zrobić coś “nie tak”

Refleksja nad paraszą Toledot. 

Głównym motywem czytanej w tym tygodniu porcji Tory jest konflikt pomiędzy dwoma synami Izaaka, Jakubem i Ezawem. Spór pomiędzy nimi zaczyna się już w łonie matki: Jakub, jeszcze nienarodzony, próbuje wciągnąć Ezawa z powrotem do łona matki. 

A Continue Reading

Age gracefully, time is on your side

Thoughts on parashat Chayei Sarah.

What is time? Time is a measure of the variability of all things. Although this definition may not be sufficient, for example, in astrophysics, it is completely sufficient for our human, earthly perspective and living experience. 

Life is reborn in cycles. Our imagination, dominated Continue Reading

Starzej się z wdziękiem, czas jest po twojej stronie.

Refleksja nad paraszą Chaje Sara.

Czym jest czas? Czas jest miarą zmienności wszystkich rzeczy. Choć ta definicja może być niewystarczająca na przykład w astrofizyce, to jest ona zupełnie wystarczająca dla naszej ludzkiej, ziemskiej perspektywy i doświadczeń życiowych. 

Życie odradza się w cyklach. Nasza Continue Reading

A clash with the Divine reality of eternal transformation

A clash with the Divine reality of eternal transformation.  

Since human interests have an inherent tendency to come into conflict, no society can exist without laws and law-enforcement institutions. Thanks to laws which regulate interpersonal relations and their efficient enforcement an organized and peaceful societal Continue Reading

Zderzenie z boską rzeczywistością wiecznej przemiany

Refleksja nad paraszą Vajera. 

Ponieważ interesy ludzkie mają z natury tendencję do bycia skonfliktowanymi, żadne społeczeństwo nie może istnieć bez prawa oraz instytucji egzekwujących. Dzięki prawu  regulującemu stosunki międzyludzkie i jego skutecznej egzekucji, możliwe jest zorganizowane i pokojowe Continue Reading

Fulfilment of God’s promise is accompanied by… laughter.

Thoughts on parashat Lech Lecha.

There are days when we completely lose our energy to live, when we feel unhappy and a voice inside us tells us that nothing can be done about it so do nothing. Some people simply accept this voice and for others this can be a harbinger of impending depression. There are also those among Continue Reading

Spełnianiu Bożej obietnicy towarzyszy… śmiech.

Refleksja nad paraszą Lech Lecha. 

Są dni, kiedy całkowicie tracimy energię do życia, kiedy czujemy się nieszczęśliwi i głos wewnątrz nas mówi nam, że nie da się z tym nic zrobić, więc nie warto podejmować żadnych działań. Niektórzy po prostu akceptują ten głos, zaś dla innych bywa to zwiastun Continue Reading

What to do to live happily ever after

Thoughts on parashat Noach.  

The fear of the LORD prolongs life, While the years of the wicked will be shortened. 

Proverbs 10:27

Immortality is an eternal human longing and its motif is interlaced throughout all religions and cultures of the world, including secular culture. We see this theme everywhere. Literature, Continue Reading

Co robić, aby żyć długo i szczęśliwie

Refleksja nad paraszą Noah.  

Bojaźń Wiekuistego przedłuża życie, lecz lata bezbożnego skracają się.

Prz 10, 27

Nieśmiertelność jest odwiecznym ludzkim pragnieniem, a motyw ten przenika  wszystkie religie i kultury na świecie, łącznie z kulturą świecką. Motyw ten dostrzegamy wszędzie. Zarówno literatura, Continue Reading

Technology and upbringing

Thoughts on parashat Bereshit. 

God made a world that is good but unfinished. He left his work to be completed by us people, or rather to be constantly completed in the context of changes taking place in the world. There are basically two ways of creating / changing / completing the world around us within our human Continue Reading