Page 4 of 21

Justice as a collective venture

Thoughts on parashat Bechukotai.

Our Torah portion for this week is called Bechukotai, which can be translated as “in my laws”. It starts with אם־בחקתי תלכו (im bechukotai telechu Continue Reading

Sprawiedliwość jako przedsięwzięcie wspólnotowe

Refleksja nad paraszą Bechukotai.

Porcja Tory na ten tydzień nosi nazwę Bechukotai, co można przetłumaczyć jako „w moich prawach”. Zaczyna się od אם־בחקתי תלכו (im bechukotai telechu – dosł. „jeśli będziesz kroczył w moich prawach” Continue Reading

To threaten the Heavens

Thoughts on parashat Emor.

Another year goes by and we have parashat Emor again. At the end of this Torah portion we find the following story:

There came out among the Israelites a man whose mother was Israelite and whose father was Egyptian. And a fight broke out in the camp between that Continue Reading

Wygrażać Niebiosom

Refleksja nad paraszą Emor. 

Mija kolejny rok i znów mamy paraszę Emor. Pod koniec owej porcji Tory znajdujemy taką oto historię: 

Między Izraelitami znajdował się syn pewnej Izraelitki i Egipcjanina. Syn Izraelitki pokłócił się z pewnym Izraelitą w obozie. Syn Izraelitki zbluźnił Continue Reading

You shall be holy!

Thoughts on parashat Kedoshim.

Kedoshim tihiyu – You shall be holy (Leviticus 19:2) – thus begins parashat Kedoshim. What does it mean to be holy in Judaism? It means ve’yareta me’Elochecha Continue Reading

Świętymi bądźcie!

Refleksja nad paraszą Kedoshim.

Kedoszim tihju – Świętymi bądźcie! (Kapłańska 19:2) – tak zaczyna się parasza Kedoszim. Co to znaczy być świętym w judaizmie? Znaczy to: ve’jareta me’Elochecha – obawiać się Boga (Kapłańska 19:14). Continue Reading

Self-esteem vs. self-awareness

 Thoughts on parashat Acharei Mot.

After the death of Aaron’s two sons, Nadav and Avihu, God instructs Moses regarding the atoning sacrifices to be offered by the kohanim on Yom Kippur:

God said to Moses: Tell your brother Aaron that he is not to come at will into the Shrine behind Continue Reading

Samoocena a samoświadomość

Refleksja nad paraszą Acharei Mot.

Po śmierci dwóch synów Aarona, Nadaba i Abihu, Bóg poucza Mojżesza o ofiarach przebłagalnych, które miały być składane przez kohanim w Jom Kipur:

Wiekuisty powiedział do Mojżesza: «Powiedz Aaronowi, swojemu bratu, żeby nie w każdym czasie Continue Reading

Leave behind

Thoughts on Pesach 5782

This Friday at sunset we will mark the beginning not only of Shabbat, but also the festival of Pesach, which is one of the main pillars of our religious experience and our identity. Passover is a festival of freedom and joy, but also of certain duties and necessary sacrifices which are supposed Continue Reading

Zostawić za sobą

Refleksja na Pesach 5782

W najbliższy piątek, o zachodzie słońca, rozpoczyna się nie tylko szabat, ale także i święto Pesach, będące jednym z głównych filarów naszego religijnego doświadczenia i naszej tożsamości. Święto Pesach jest świętem wolności i radości, ale i pewnych obowiązków oraz koniecznych Continue Reading